Realizacje

Realisations

Zapraszam do zapoznania się z wybranymi realizacjami.

I would like to present you the selected realizations.

BUDOWA HOTELU "BY THE SEA RESORT" NA PLAŻY W MIĘDZYZDROJACH
INWESTOR ZASTĘPCZY Z NADZOREM INWESTORSKIM

Construction of the "BY THE SEA RESORT" hotel on the beach in Międzdroje
INVESTMENTS WITH THE INVESTORAL SUPERVISORY

Jeden z nielicznych hoteli budowanych bezpośrednio na plaży nad pięknym wybrzeżem Bałtyku, na terenie dawnej bazy rybackiej.
W ramach umowy przeprowadzony został przetarg na wyłonienie generalnego wykonawcy prac - Awbud S.A. oraz została przygotowana i wynegocjowana umowa z generalnym wykonawcą.
W kolejnych etapach pełniona jest funkcja inwestora zastępczego oraz nadzór inwestorski.

One of the few hotels built directly on the beach on the beautiful Baltic coast, in the area of the former fishing base. Under the agreement, a tender was conducted for the selection of the general contractor - Awbud S.A. - and an agreement with the general contractor was prepared and negotiated. In the subsequent stages, the company acts as a project supervisor and supervises investors.

więcej more

BUDOWA HALI PRODUKCYJNEJ NUCAIR
DORADCA INWESTORA I ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

CONSTRUCTION OF THE NUCAIR PRODUCTION HALL
INVESTOR'S ADVICE AND PROJECT MANAGEMENT

W ramach wykonywanych usług przeprowadzony został przetarg na wybór generalnego wykonawcy budynku hali oraz została przygotowana i wynegocjowana umowa z wykonawcą.
W ramach pełnionych obowiązków prowadzone jest zarządzanie realizacją całości projektu i pełnienie funkcji kierownika budowy dla robót budowlanych wykonywanych samodzielnie przez Inwestora.

As part of the services provided, a tender was conducted for the selection of the general contractor for the hall building and a contract was prepared and negotiated with the contractor.
Within the scope of their duties, they manage the entire project and act as site managers for construction works carried out by the Investor himself.

więcej more

BUDOWA OSIEDLA "RODZINNE KOMORNIKI"
NADZÓR INWESTORSKI

CONSTRUCTION OF THE "RODZINNE KOMORNIKI" HOUSING ESTATE
INVESTOR SUPERVISION

Nadzór inwestorski na budowie osiedla domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej z miejscami postojowymi wraz z pełną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu w gminie ościennej miasta Poznań.

Investor supervision on the construction of an estate of detached houses in terraced houses with parking spaces, together with full infrastructure and land development in the neighbouring commune of Poznań.

więcej more

ROZBUDOWA SALONU SAMOCHODOWEGO BMW W POZNANIU
DORADCA INWESTORA

EXTENSION OF BMW CAR DEALERSHIP IN POZNAN
INVESTOR'S ADVISER

W ramach wykonywanych usług przeprowadzona została analiza projektu budowlanego i wykonawczego wraz oszacowaniem możliwości obniżenia wydatków inwestycyjnych.
Przeprowadzony został przetarg na wyłonienie generalnego wykonawcy prac budowlanych, a następnie została przygotowana i wynegocjowana umowa z wykonawcą prac.
Istotnym elementem usługi był udział w pozyskaniu finansowania inwestycji, w tym organizacja spotkań i negocjacje z bankami oraz konsultacje na etapie przygotowania wniosków kredytowych, w tym opracowanie stosownych dokumentów.

As part of the services provided, an analysis of the construction and executive design was carried out, together with an assessment of the possibility of reducing investment expenditures.
A tender was conducted for the selection of a general contractor for the construction works, and then a contract was prepared and negotiated with the contractor.
An important element of the service was participation in obtaining investment financing, including organisation of meetings and negotiations with banks and consultations at the stage of preparing credit applications, including the preparation of relevant documents.

więcej more

Oferta

Offer

Zachęcam również do zapoznania się z pełną ofertą moich usług.

I also encourage you to familiarize yourself with the full offer of my services.