Zarządzamy projektami

Project managment

Sprawne zarządzanie projektami jest sztuką. Profesjonalne zarządzanie projektem wymaga odpowiednich predyspozycji, wiedzy i doświadczenia wyniesionego z zakończonych przedsięwzięć i inwestycji.

Efficient project management is an art. Professional project management requires adequate predisposition, knowledge and experience gained from completed projects and investments.

Nasza misja

Our mission

Jesteśmy profesjonalnym partnerem w dziedzinie przygotowania i obsługi projektów oraz przedsięwzięć inwestycyjnych.

Nasze usługi kierujemy do klientów, którzy chcą uniknąć budowania stałych struktur na potrzeby realizacji zadań i projektów o charakterze jednostkowym.

We are a professional partner in the field of project preparation and service and investment projects.

Our services are addressed to clients who want to avoid building permanent structures for the needs of carrying out individual tasks and projects.

Zlecone zadania realizujemy za pomocą zespołu oddelegowanego do klienta na czas realizacji projektu. Na życzenie klienta korzystamy również z zasobów jego kadr co umożliwia podnoszenie ich kwalifikacji.

Gwarantujemy klientom najwyżej jakości usługi wykonywane w sposób dla nich komfortowy i nie angażujący ich czasu.

We carry out the commissioned tasks with the help of a team assigned to the client for the duration of the project. At the client's request we also use the resources of his staff, which makes it possible to improve their qualifications.

We guarantee our customers the highest quality of services performed in a way that is comfortable and does not involve their time.

więcej more

Wsparcie inwestorów
o globalnym zasięgu

Investor support
global in scope

Obsługujemy klientów w zakresie uczestnictwa, organizacji i prowadzenia przedsięwzięć w branżach – budownictwo, energetyka, nieruchomości. Na zlecenie polskich i zagranicznych klientów podejmujemy się działań mających na celu organizację działalności na terenie Polski.

We provide services to clients in the scope of participation, organization and conducting projects in the following industries: construction, power engineering, real estate. At the request of Polish and foreign clients, we undertake activities aimed at organizing our operations in Poland.

Oferta

Offer

Nasza firma zajmuje się zarządzaniem projektami, doradztwem technicznym i obsługą inwestycji. Posiadamy rozległe doświadczenie zdobyte podczas realizacji licznych projektów z wielu branż. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Our company deals with project management, technical consulting and investment support. We have extensive experience gained during the implementation of numerous projects from many industries. We invite you to familiarize yourself with our offer.

więcej more

Rozwój firm

Business development

Maksymalizacja efektywności przedsiębiorstwa to cel, do którego dążymy wspierając naszych klientów praktyczną wiedzą i doświadczeniem. Udzielamy wsparcia w restrukturyzacji, optymalizacji organizacji oraz obniżenia kosztów działalności.

Przeprowadzamy analizy dotyczące wielu aspektów funkcjonowania firm przy wykorzystaniu narzędzi praktycznych i analitycznych.

Uzyskane wyniki i wyciągnięte wnioski wykorzystujemy do udzielenia klientom kierunkowych rekomendacji pomocnych w podjęciu wielu kluczowych decyzji.

Maximizing the efficiency of a company is a goal we strive to achieve by supporting our clients with practical knowledge and experience. We support you in restructuring, optimizing your organization and reducing your operating costs.

We conduct analyses on many aspects of the functioning of companies using practical and analytical tools.

We use the results and conclusions we have obtained to give our clients directional recommendations to help them make a number of key decisions.

ORGANIZACJA PRZETARGÓW

Organisation of tenders

 • Opracowanie zapytań ofertowych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 • Opracowanie specyfikacji technicznych, określenie zakresu i standardu
 • Organizacja i obsługa administracyjna postępowań przetargowych
 • Analiza i opiniowanie zebranych ofert
 • Rekomendacja wyboru najkorzystniejszej oferty
 • Przygotowanie umów z wybranymi wykonawcami
 • Negocjacje zapisów umownych
 • Operation of tender enquiries and specifications of essential contract terms
 • Specification of technical specifications, scope specification and standard definition
 • Organisation and administrative support for tender procedures
 • Analysis and opinion of the tenders collected
 • Recommendation to choose the most advantageous offer
 • Preparation of contracts with selected contractors
 • Contractual provisions negotiations

Biuro Obsługi Inwestycji

Investment Assistance Office

Zachęcamy Państwa do współpracy z nami. Po wielu latach doświadczeń zdobywanych przy realizacji różnorodnych projektów jesteśmy przekonani, że współpraca pomiędzy klientem, a naszą firmą daje wymierny efekt synergii mierzalny w postaci dochowania budżetów, terminów i jakości. Wielkie znaczenie ma dla nas wysoki poziom kultury współpracy i zachowania etyki zawodowej co przekłada się na dobrą komunikację pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego i osiąganie założonych celów z korzyścią dla wszystkich stron.

We encourage you to cooperate with us. After many years of experience gained during the implementation of various projects we are convinced that cooperation between the client and our company gives a measurable synergy effect in the form of keeping budgets, deadlines and quality. It is of great importance for us to have a high level of cooperation and professional ethics, which translates into good communication between all the participants of the investment process and achievement of the assumed goals for the benefit of all parties.