O nas

About us

Nasza firma działa od 2001 roku. W tym czasie wzięliśmy udział w wielu projektach w kraju i za granicą pełniąc zróżnicowane funkcje podczas ich przygotowania i realizacji. Zrealizowaliśmy wiele znaczących inwestycji.

Our company has been operating since 2001. During this time we took part in many projects in Poland and abroad, performing various functions during their preparation and implementation. We have made many significant investments.

Zaangażowanie naszej firmy usprawnia proces przygotowania i realizacji projektu oraz pozwala uniknąć wielu problemów, które inwestor zazwyczaj napotyka realizując zadanie samodzielnie.

The involvement of our company streamlines the process of project preparation and implementation and allows us to avoid many problems, which the investor usually encounters while performing the task on his own.

Maciej Modrowski

Urodzony w 1971 roku. Absolwent Wydziału Budownictwa Politechniki Poznańskiej z tytułem magistra inżyniera oraz posiadacz tytułu MBA Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Georgia State University w Atlancie. Ukończył szereg kursów i szkoleń z dziedziny zarządzania, ekonomii, finansów, marketingu i sprzedaży.

Posiada wszechstronne, niemal 25-letnie, praktyczne doświadczenie w budowaniu organizacji i zarządzaniu firmami działającymi w różnych branżach i zróżnicowanej strukturze właścicielskiej, zarówno polskimi jak i zagranicznymi. Pełnił funkcje w zarządach i radach nadzorczych spółek, w tym notowanych na GPW.

Przeprowadził wiele projektów o zróżnicowanym profilu i skali. Zarządzał największymi inwestycjami w Polsce, zajmował się projektami rozwojowo - wdrożeniowymi, produkcją, marketingiem i sprzedażą. Uczestniczył w tworzeniu nowych organizacji, przekształceniach i przejęciach. Prowadził mediacje w złożonych sporach.

Born in 1971. Graduate of the Faculty of Construction at Pozna? University of Technology with a Master of Engineering degree and holder of an MBA degree from the Pozna? University of Economics and Georgia State University in Atlanta. He completed a number of courses and training courses in management, economics, finance, marketing and sales. He has comprehensive, almost 25 years of practical experience in building organization and management of companies operating in various industries and diverse ownership structure, both Polish and foreign. He held positions on boards of directors and supervisory boards of companies, including those listed on the WSE. He has carried out many projects of varied profile and scale. He managed the largest investments in Poland, he was involved in development and implementation projects, production, marketing and sales. He has participated in the creation of new organizations, transformations and acquisitions. He mediated complex disputes.

ZAPOBIEGANIE WZROSTOWI KOSZTÓW OGÓLNYCH

Prevention of cost rise

Nasze usługi kierujemy nie tylko do klientów, którzy nie posiadają stałych struktur dedykowanych realizacji inwestycji, modernizacji czy remontów, ale również w sytuacji gdy przedmiotem projektu jest przedsięwzięcie, które ze względu na swój nietypowy charakter, złożoność lub skalę wymaga wsparcia i obsługi zewnętrznych ekspertów.

Our services are addressed not only to clients who do not have permanent structures dedicated to investment implementation, modernization or renovation, but also in a situation where the subject of the project is an undertaking, which due to its untypical character, complexity or scale requires the support and service of external experts.

Wsparcie naszej firmy w czasie wymaganym do realizacji projektu zapobiega wzrostowi kosztów ogólnych u klienta w porównaniu do sytuacji gdyby zatrudniał niezbędnych specjalistów na stałe, co z reguły nie jest konieczne.

The support of our company in the time required to carry out the project prevents an increase in general costs at the client's premises compared to the situation if he hires the necessary specialists on a permanent basis, which is usually not necessary.