Nasza Oferta

Our Offer

Nasza oferta ma charakter kompleksowy począwszy od fazy planowania, przez udział w wyborze lokalizacji, organizację zasobów niezbędnych do realizacji projektu, projektowanie, nadzór nad realizacją, pełnienie funkcji inwestora zastępczego oraz nadzoru inwestorskiego, po odbiory i szkolenia kadr włącznie. Na życzenie klienta podejmujemy się zorganizowania stałej obsługi i serwisu obiektu po oddaniu do użytkowania.

Our offer is comprehensive, starting from the planning phase, through participation in the selection of the location, organization of resources necessary for project implementation, design, supervision over the implementation, acting as a substitute investor and investor's supervision, up to and including reception and training of the staff. At the client's request we undertake to organize permanent service and service of the facility after commissioning.

Zarządzanie projektami

Project management

Projektem jest dla nas każde zamierzenie mające na celu osiągnięcie zaplanowanego celu przy użyciu założonych środków. Mogą to być przedsięwzięcia inwestycyjne, badania naukowe, prace rozwojowe, wdrożenia nowych technologii, produktów czy procedur zapewnienia jakości, zmiany organizacyjne etc.

Podejmujemy się zarówno samodzielnej realizacji zleconych projektów, jak również ich organizacji i zarządzania przy wykorzystaniu zasobów istniejących w przedsiębiorstwie. Dokonujemy doboru kadr, szkolimy, planujemy, kierujemy i nadzorujemy proces realizacji projektu. W ten sposób budujemy w firmie klienta nowe kompetencje.

The project is for us every intention aimed at achieving the planned goal with the use of the means. These may include investment projects, scientific research, development works, implementation of new technologies, products or quality assurance procedures, organisational changes, etc.

We undertake both the execution of commissioned projects on our own, as well as their organization and management using existing resources within the company. We select staff, train, plan, manage and supervise the project implementation process. In this way, we build new competencies in the client's company.

 • planowanie, budżetowanie
 • analiza opłacalności
 • dobór zespołu projektowego
 • harmonogramy rzeczowe i finansowe
 • określenie ścieżki krytycznej
 • zarządzanie i koordynacja projektu
 • zarządzanie ryzykiem
 • wdrażanie i zarządzanie zmianami
 • raportowanie i bieżąca analiza postępu
 • rozliczenia projektów
 • szkolenia
 • planning, budgeting
 • cost-effectiveness analysis
 • project team selection
 • material and financial schedules
 • critical path definition
 • project management and coordination
 • risk management
 • implementation and change management
 • reporting and ongoing progress analysis
 • settlements
 • trainings

DORADCA INWESTORA

Investor's advisor

Świadczymy usługi doradcze na każdym etapie procesu organizacji i realizacji inwestycji nie angażując się bezpośrednio w proces. Planujemy działania, a następnie nadzorujemy kolejność i prawidłowość ich realizacji, przygotowujemy dokumenty lub weryfikujemy ich poprawność, prowadzimy stały monitoring postępu prac i kontrolujemy proces na każdym etapie identyfikując i raportując mogące się pojawić zagrożenia.

We provide advisory services at every stage of the process of organization and execution of investment without direct involvement in the process. We plan actions and then supervise the sequence and correctness of their implementation, prepare documents or verify their correctness, conduct permanent monitoring of the progress of works and control the process at each stage by identifying and reporting possible threats.

Inwestor zastępczy

Substitute investor

Inwestor rozpoczynający budowę jest obarczony ogromem obowiązków. Często nie ma czasu na kontrolowanie budowy i brakuje mu wiedzy technicznej. W tej sytuacji powinien zatrudnić profesjonalną firmę, która będzie nadzorować proces budowlany. Inwestor zastępczy jest reprezentantem interesów inwestora w całym procesie inwestycyjnym, a nie tylko w trakcie budowy. Jest to firma działająca w imieniu zamawiającego w pełnym zakresie i odpowiedzialna przed nim za organizację i koordynację działań wszystkich stron uczestniczących w przedsięwzięciu. To również grupa ludzi, którzy wykonują czynności przewidziane w Prawie Budowlanym dla inwestora bezpośredniego zastępując go w tych czynnościach – nadzór inwestorski. Przy małych inwestycjach wystarcza zatrudnienie jednej osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia. W przypadku większych przedsięwzięć, o większym stopniu skomplikowania, istnieje konieczność zatrudnienia takiej firmy jak nasza, która specjalizuje się w prowadzeniu inwestycji budowlanych.

The investor starting the construction works is burdened with a lot of responsibilities. Often there is no time to control the construction site and lack of technical knowledge. In this situation, he should hire a professional company to supervise the construction process. The project supervisor is a representative of the investor's interests in the entire investment process and not only during construction. It is a company acting on behalf of the contracting authority in full and responsible for organising and coordinating the activities of all parties involved. It is also a group of people who perform activities provided for in the Construction Law for a direct investor, replacing him in these activities - investor supervision. In the case of small investments, it is sufficient to employ one person with appropriate rights. In the case of larger, more complex projects, there is a need to employ a company like ours, which specialises in the management of construction investments.

Doradztwo Techniczne

Technical Consultancy

 • master plany i studia wykonalności
 • koncepcje programowo-przestrzenne i techniczno-ekonomiczne
 • ocena dokumentacji technicznej pod kątem kompletności, wykonalności, zastosowanych technologii i materiałów
 • optymalizacja dokumentacji projektowej – wskazanie potencjału możliwej redukcji kosztów realizacji
 • ocena koncepcji i projektów technicznych pod kątem efektywności i opłacalności – kontrola podstawowych wskaźników
 • audyt energetyczny - analiza energochłonności obiektów
 • projekty podstawowe, budowlane, konstrukcyjne
 • master plans and feasibility studies
 • spatial and spatial and technical-economic concepts
 • assessment of the technical documentation for completeness, feasibility, technologies and materials used
 • optimisation of project documentation - indication of the potential for a possible reduction of implementation costs
 • evaluation of technical concepts and projects in terms of efficiency and cost-effectiveness - review of core indicators
 • energy audit - analysis of energy intensity of buildings
 • primary design, construction, construction and construction

Nadzór inwestorski

Investor supervision

Nadzór inwestorski jest jednym z elementów zawartych w usłudze inwestora zastępczego. Członkowie zespołu nadzoru inwestorskiego są pełnoprawnymi uczestnikami procesu budowlanego i wykonują czynności przewidziane w Prawie Budowlanym dla inwestora bezpośredniego. Posiadają uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wiedzę techniczną oraz praktykę zawodową dostosowaną do stopnia skomplikowania robót budowlanych.

Investor supervision is one of the elements included in the alternative investor service. Members of the investor's supervision team are full members of the construction process and perform the activities provided for in the Construction Law for the direct investor. They have building certificates to perform independent technical functions in the construction industry, technical knowledge and professional practice adjusted to the complexity of construction works.

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego czuwają nad prawidłowym wykonaniem robót, ich zgodnością z obowiązującymi przepisami i dokumentacją techniczną. Osoby pełniące nadzór inwestorski nie ponoszą natomiast odpowiedzialności za osiągnięcie celów, dla których prowadzona jest inwestycja oraz za wiele innych elementów, które mogą być istotne dla inwestora bezpośredniego, takich jak budżet, termin czy kontrola zgodności prac z postanowieniami umownymi o charakterze pozatechnicznym.

Investor surveyors ensure that the works are carried out correctly, in compliance with applicable regulations and technical documentation. On the other hand, investors' supervisors are not responsible for the achievement of the objectives for which the investment is carried out and for many other elements that may be relevant to the direct investor, such as budget, timing or checking the compliance of the work with non-technical contractual provisions.

PROJECT MANAGEMENT, CONSTRUCTION MANAGEMENT

PROJECT MANAGEMENT, CONSTRUCTION MANAGEMENT

W uproszczeniu to zarządzanie całokształtem procesu realizacji inwestycji przez wyspecjalizowaną firmę inżynieryjną w miejsce tradycyjnego zatrudniania Generalnego Wykonawcy przez Inwestora. Nasza firma zapewnia kompetentny nadzór na budowie, koordynuje prace, przeprowadza przetargi w pakietach reprezentujących poszczególne, specjalistyczne roboty, a następnie rekomenduje inwestorowi wybór najkorzystniejszego wykonawcy dla danego zakresu prac. Dba o gromadzenie dokumentów koniecznych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie i występuje w imieniu inwestora we wszelkich procesach administracyjnych. Realizacja inwestycji w tym trybie, w wielu przypadkach, ma przewagę nad tradycyjnym wyborem generalnego wykonawcy. Jest rekomendowana jako optymalna dla złożonych projektów budowlanych. Polega przede wszystkim na pakietowaniu różnych branż i etapów prac podczas realizacji inwestycji co zasadniczo odróżnia ten system od generalnego wykonawstwa, czyli powierzenia jednej firmie całego zakresu.

In a simplified way, it is the management of the entire investment implementation process by a specialized engineering company instead of traditional employment of the General Contractor by the Investor. Our company ensures competent supervision of the construction site, coordinates works, conducts tenders in packages representing individual specialist works and then recommends to the investor to choose the best contractor for a given scope of work. He takes care to collect the documents necessary to obtain the use permit and acts on behalf of the investor in all administrative processes. The implementation of the investment in this mode, in many cases, has an advantage over the traditional choice of general contractor. It is recommended as optimal for complex construction projects. It mainly consists of a package of different branches and stages of work during the implementation of the investment, which fundamentally distinguishes the system from the general contracting, i. e. entrusting one company with the entire scope.