ROZBUDOWA SALONU SAMOCHODOWEGO BMW W POZNANIU
DORADCA INWESTORA

EXTENSION OF BMW CAR DEALERSHIP IN POZNAN
INVESTOR'S ADVISER

W ramach wykonywanych usług przeprowadzona została analiza projektu budowlanego i wykonawczego wraz oszacowaniem możliwości obniżenia wydatków inwestycyjnych.
Przeprowadzony został przetarg na wyłonienie generalnego wykonawcy prac budowlanych, a następnie została przygotowana i wynegocjowana umowa z wykonawcą prac.
Istotnym elementem usługi był udział w pozyskaniu finansowania inwestycji, w tym organizacja spotkań i negocjacje z bankami oraz konsultacje na etapie przygotowania wniosków kredytowych, w tym opracowanie stosownych dokumentów.

Miejsce budowy: Poznań
Rodzaj obiektu: Salon samochodowy
Powierzchnia rozbudowy budynku: 1.083,00 m2
Powierzchnia nowego dwupoziomowego parkingu: 400,00 m2

As part of the services provided, an analysis of the construction and executive design was carried out, together with an assessment of the possibility of reducing investment expenditures.
A tender was conducted for the selection of a general contractor for the construction works, and then a contract was prepared and negotiated with the contractor.
An important element of the service was participation in obtaining investment financing, including organisation of meetings and negotiations with banks and consultations at the stage of preparing credit applications, including the preparation of relevant documents.

modrowski.pl
modrowski.pl
modrowski.pl
modrowski.pl